Lider Pet Food Akademi - Kurumsal

Lider Pet Food Kişisel Veriler Politikası

Lider Pet Food Kişisel Veriler Politikası  

24 Mart 2016’da kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’na şu linkten ulaşılabilir : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf .

Şirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi,  konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir.  

KİŞİSEL VERİ NEDİR

 

Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 

 

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Lider Petfood Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Lider Petfood” veya “Şirket”) tarafından bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

- Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kişisel verilerin işlenmesini ifade etmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, internet ortamında internet sitemiz ve sosyal medya kanalları ile mobil ortamda mobil uygulamalarımız kanallarıyla, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması ve bu çerçevede oluşturulacak satış sonrasına ilişkin hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle şikâyet formları ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KOŞULLARI 

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti esnasında;

 • öncelikle yürürlükte bulunan mevzuata, daha sonra kişisel verileri işleme politikasına, dürüstlük kurallarına uygun olarak hareket etmeyi
 • işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını 
 • Kişisel verileri bu politikada açıkladığı amaçlarla işlemeyi ve bu amaçla bağlantılı ve sınırlı hareket etmeyi ve ölçülü olmayı 
 • kişisel verileri mevzuatta öngörülen yada işlenme amacıyla uygun sürelerle muhafaza etmeyi 

sağlamak için gereken önlenmeleri alacaktır. 

 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ 

Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen süre yahut işlendiği amaç için gerekli süre boyunca saklanacaktır. 

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER 

Kişisel Verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekte, Kişisel Verileri korumak için Kanun’un ve ilgili mevzuatın öngördüğü ölçüde hukuki, teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Şirketimiz elde ettiği yada elde edeceği Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için teknik, hukuki ve idari tedbirler almaktadır. Şirketimiz, bu konuda çalışanlarına gerekli bilgilendirmeyi de yaptığı gibi çalışanları ve diğer üçüncü kişilerle akdettiği yahut edeceği sözleşmelerde özel önlemler almaktadır. 

Şirketimiz gerekli önlemleri almakla birlikte, İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde, durum şirketimizce en kısa sürede size ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

 KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler şirketimizce veya veri sahibinin talebi üzerine imha edilecektir. 

 

Kişisel verilerin imhası silme, yok etme yahut anonim hale getirme yöntemlerinden birisi uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Şirketimizin periyodik imha süresi azami 6(altı) aydır. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK Başvuru Dokümanı’nda belirtilen yöntemlerle Lider Pet Food’a iletmeniz durumunda talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini “KVKK BAŞVURU DÖKÜMANI içeriğinde belirtilen kanallar aracılığıyla yada (0232) 479 2313 nolu telefondan yöneltebilirler.

Merak Ettiğin Ne Varsa, Sen Sor Biz Cevaplayalım! Hemen Tıkla.